Phật Tử Thiện Nguyện

Được viết: Chủ nhật, 28 Tháng 6 2015

 Chùa là nơi trang nghiêm và thanh tịnh cho những người đến cầu nguyện và tụng kinh, nghe pháp, lễ bái. Vì vậy chúng tôi thiết tha kêu gọi tinh thần phát tâm làm công quả và cúng dường ngôi Tam Bảo để Chùa được duy trì và phát triển, cũng nhờ đó mà quý vị được gieo duyên lành với Tam Bảo gặt hái được nhiều phước đức. Chúng tôi tán thán công đức của những vị Phật tử phát tâm giúp đở giữ gìn ngôi già lam mỗi ngày một tốt đẹp.